2021

Ranking Wystawowy 2021

 

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 
 ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 
ODDZIAŁ W RADOMIU
(wraz ze zmianami z dnia 04.07.2021r.)

1. Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Radomiu Związku Kynologicznego w Polsce, Realizacją przedsięwzięcia kieruje Prezes Oddziału. Na jego wniosek Zarząd Oddziału uchwałą powołuje Komisję Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu za dany rok kalendarzowy w poszczególnych kategoriach.

2. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez osiągane wyniki wystawowe promują swoje psy i Oddział w Radomiu.

3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Radomiu, których właściciele mają opłaconą składkę członkowską i nie zalegają z opłatami za poprzedni sezon wystawowy

4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

5. Zgłoszenie psa do rankingu następuje poprzez złożenie w biurze Oddziału w formie papierowej wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia wystawowe do dnia 5 lutego danego roku. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Do formularza zgłoszeniowego należy wpisać wyniki z minimum trzech i maksymalnie dziesięciu wystaw. Wybór wystaw z danego sezonu należy do zgłaszającego.

Jeden pies może być zgłoszony tylko do jednej z niżej wymienionych konkurencji. Osiągnięcia wystawowe potwierdza się na podstawie kart ocen z wystaw, których kopie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Lokaty uzyskane na konkurencjach finałowych można potwierdzić wpisem w karcie ocen lub zdjęciami z podium danej wystawy.

Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (championaty krajów FCI, InterChampionat, oraz championaty partnerów FCI – American Kennel Club, Canadian Kennel Club oraz The Kennel Club UK - przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i potwierdzony stosownym certyfikatem.

Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:


- Szczenię Roku (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),
- Junior Roku,
- Weteran Roku,
- Pies Roku,
- Pies Użytkowy Roku,

Dany pies może być zgłoszony tylko do jednej z wyżej wymienionych kategorii. O wyborze kategorii decyduje właściciel psa.
Ranking wyłoni również „Hodowlę Roku Oddziału Radom” – do jej wyłonienia brane będą pod uwagę punkty zgłoszonych maksymalnie 3 psów z tym samym przydomkiem hodowlanym, podzielone przez ich ilość.

Najwyżej punktowane psy otrzymają tytuł:

I miejsce - „Zwycięzca Rankingu” w roku .........................

II miejsce - „Wice Zwycięzca Rankingu” w roku..................

Psy które uzyskają miejsca od I do IV otrzymają dyplomy i puchary, natomiast z kolejnymi miejscami dyplomy z informacją o uzyskanym miejscu i punktacją. W miarę posiadanych możliwości, Zarząd Oddziału może również ufundować nagrody i upominki dla zwycięzców rankingu i pozostałych psów biorących w nim udział.

7. Po zakończeniu pracy Komisja Rankingowa, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, prześle do uczestników informację o ilości uzyskanych punktów w celu zgłoszenia w terminie nieprzekraczalnym 7 dni, ewentualnych zastrzeżeń do uzyskanej punktacji lub uzupełnienia brakującej dokumentacji .

Po tym terminie i ewentualnej weryfikacji punktacji, potwierdzone wyniki rankingu zostaną przekazane przez Komisję Rankingową w formie sporządzonego protokołu do Zarządu Oddziału oraz zamieszczone na stronie internetowej i oficjalnym profilu Facebook ZKwP Oddział w Radomiu oraz wyeksponowane w siedzibie Oddziału na tablicy informacyjnej.

 

Podsumowanie najważniejszych zmian w Regulaminie: 


• Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Radom w dniu 04.07.2021r. wniosek oraz dokumentacja wystawowa może zostać przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową jedynie w formie papierowej.

• Przesłane wnioski i dokumentacja w formie elektronicznej nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Rankingu, każdy jego uczestnik otrzyma od Komisji informację o ilości uzyskanych punktów dla danego psa. Uczestnik rankingu może zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni zastrzeżenia do punktacji.
Po tym terminie i ewentualnej korekcie punktacji, Komisja ogłasza ostateczne wyniki Rankingu.


 • W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia uzyskane w danym roku kalendarzowym.

Uwaga dla przypomnienia!


1.Do rankingu mogą być zgłaszane psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej i championów z ocenami wyłącznie doskonałymi. 

Natomiast klasy: młodsze szczenięta i szczenięta z ocenami wybitnie obiecujący.


2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie kart ocen wystawowych oraz potwierdzenie lokat w konkurencjach finałowych.


3. Zgłoszenia psów/suk bez dołączonych kopii karty oceny nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów dla danego psa/suki


4. Ranking jest organizowany na zasadzie całkowitej dobrowolności.


5. Zgłoszenie do rankingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


 
 


pdf icon  Pełny tekst Regulaminu do pobrania

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
Josh Billings

O NAS

Od 32 lat radomski oddział Związku Kynologicznego w Polsce działając prężnie wspiera hodowców i sympatyków psów rasowych w regionie.

Śledź nasz oddział w social mediach

Szybki kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Kilińskiego 15/17 26-600 Radom

wtorki i czwartki
17.00 - 20.00
tel.+48 363 16 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.