Ranking Wystawowy 2022

Zwycięzcy oddziałowego rankingu wystawowego za rok 2022

 

ZWYCIĘZCA RANKINGU

Buldog Francuski

Bull Ranch MX MISTICA


pkt 1720 


właściciel Monika Kowalczyk

 

WICEZWYCIĘZCA RANKINGU

Shiba

Inari Okami L'AKI HIRO

pkt 1550 


właściciel Katarzyna Mackiewicz-Olszewska

 

Zobacz pełne wyniki wyniki Oddziałowego Rankingu Wystawowego za 2022

 


 

 

 

 

Ranking Wystawowy 2022

 

Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 18.01.2023 podjął decyzję o otworzeniu zgłoszeń do Oddziałowego Rankingu Wystawowego 2022. Wysyłanie zgłoszeń możliwe do 15.02.2023. Prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej, a także z dokumentacją punktacyjną.

 

 

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 
ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 
ODDZIAŁ W RADOMIU
( wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie Członków z dnia 04.07.2021r. )

Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Radomiu Związku Kynologicznego w Polsce, Realizacją przedsięwzięcia kieruje Prezes Oddziału. Na jego wniosek Zarząd Oddziału uchwałą powołuje Komisję Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu
za dany rok kalendarzowy w poszczególnych kategoriach.
Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez osiągane wyniki wystawowe promują swoje psy i Oddział w Radomiu.
Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Radomiu, których właściciele mają opłaconą składkę członkowską i nie zalegają z opłatami za poprzedni sezon wystawowy
Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.
Zgłoszenie psa do rankingu następuje poprzez złożenie w biurze Oddziału w formie papierowej wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia wystawowe do dnia wyznaczonego w danym roku przez Zarząd Oddziału.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Do formularza zgłoszeniowego należy wpisać wyniki z minimum trzech i maksymalnie dziesięciu wystaw. Wybór wystaw z danego sezonu należy do zgłaszającego.
Jeden pies może być zgłoszony tylko do jednej z niżej wymienionych konkurencji.
Osiągnięcia wystawowe potwierdza się na podstawie kart ocen z wystaw, których kopie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Lokaty uzyskane na konkurencjach finałowych można potwierdzić wpisem w karcie ocen lub zdjęciami z podium danej wystawy
Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (championaty krajów FCI, Interchampionat, oraz championaty partnerów FCI – American Kennel Club, Canadian Kennel Club oraz The Kennel Club UK - przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i potwierdzony stosownym certyfikatem.
Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:


- Szczenię (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),
- Junior Roku,
- Weteran Roku,
- Pies Roku,
- Pies Użytkowy Roku
Dany pies może być zgłoszony tylko do jednej z wyżej wymienionych kategorii. O wyborze kategorii decyduje właściciel.
Ranking wyłoni również „Hodowlę Roku Oddziału Radom” – do jej wyłonienia brane będą pod uwagę punkty zgłoszonych maksymalnie 3 psów z tym samym przydomkiem hodowlanym, podzielone przez ich ilość.
Najwyżej punktowane psy otrzymają tytuł:
I miejsce - „Zwycięzca Rankingu” w roku …………………….
II miejsce - „Wicezwycięzca Rankingu” w roku………………
Psy które uzyskają miejsca od I do IV otrzymają dyplomy i puchary, natomiast z kolejnymi miejscami dyplomy z informacją o uzyskanym miejscu i punktacją. W miarę posiadanych możliwości, Zarząd Oddziału może również ufundować nagrody i upominki dla zwycięzców rankingu i pozostałych psów biorących w nim udział.
Po zakończeniu pracy Komisja Rankingowa, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, prześle do uczestników informację o ilości uzyskanych punktów w celu zgłoszenia w terminie nieprzekraczalnym 7 dni, ewentualnych zastrzeżeń do uzyskanej punktacji lub uzupełnienia brakującej dokumentacji .
Po tym terminie i ewentualnej weryfikacji punktacji, potwierdzone wyniki rankingu zostaną przekazane przez Komisję Rankingową w formie sporządzonego protokołu do Zarządu Oddziału oraz zamieszczane na stronie internetowej ZKwP Oddział w Radomiu i wyeksponowane w siedzibie Oddziału na tablicy informacyjnej.

 

Wprowadzone zmiany do Regulaminu Rankingu Wystawowego za rok 2021:
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Radom w dniu 04.07.2021r. wniosek oraz dokumentacja wystawowa może zostać przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową jedynie w formie papierowej. Przesłane wnioski i dokumentacja w formie elektronicznej nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Rankingu, każdy jego uczestnik otrzyma od Komisji informację o ilości uzyskanych punktów dla danego psa. Uczestnik rankingu może zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni zastrzeżenia do punktacji. Po tym terminie i ewentualnej korekcie punktacji, Komisja ogłasza ostateczne wyniki Rankingu.
W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia uzyskane w danym roku kalendarzowym.
Wprowadzone zmiany do Regulaminu Rankingu wystawowego za rok 2022:
Na wniosek Komisji Rankingowej oceniającej zgłoszenia i punktację za rok 2022r., wprowadzono zmiany, które uchwałą zatwierdził Zarząd Oddziału.
Zmiany dotyczą punktacji za wystawy krajowe oraz uwzględniają punkty za zdobycie tytułów: Młodzieżowy Zwycięzca Polski, Młodzieżowy Champion innego kraju, Zwycięzca innego kraju

Uwaga!
1. Do rankingu mogą być zgłaszane psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej i championów
z ocenami wyłącznie doskonałymi. Natomiast klasy: młodsze szczenięta i szczenięta
z ocenami wybitnie obiecujący.
2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie kart ocen wystawowych oraz potwierdzenie
lokat w konkurencjach finałowych.
3. Zgłoszenia psów/suk bez dołączonych kopii karty oceny nie będą brane pod uwagę przy
naliczaniu punktów dla danego psa/suki
4. Ranking jest organizowany na zasadzie całkowitej dobrowolności.
5. Zgłoszenie do rankingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

pdf icon Pełny tekst Regulaminu Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania
pdf icon Punktacja Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania
pdf icon Zgłoszenie do Rankingu Wystawowego w pdf-ie do pobrania

 

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
Josh Billings

O NAS

Od 34 lat radomski oddział Związku Kynologicznego w Polsce działając prężnie wspiera hodowców i sympatyków psów rasowych w regionie.

Śledź nasz oddział w social mediach

Szybki kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Kilińskiego 15/17 26-600 Radom

wtorki i czwartki
17.00 - 20.00
tel.+48 363 16 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.